Sự sụp đổ các hệ thống thuộc địa của CNĐQ Khu vực các nước Mỹ Latinh

Sau Thế chiến thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Mỹ Latinh cũng phát triển khá mạnh.

Ngày 1/1/1959, nhân dân Cu Ba đánh đổ chế độ độc tài Batixta rồi sau đó tiến theo con đường XHCN.

Năm 1962, Jamaica, Tơrinidat và Tôbagô là các thuộc địa của Anh giành được độc lập. Năm 1966, Guyana thuộc Anh và đảo Bacbađôt cũng thoát khỏi ách thống trị của Anh và trở thành các nước độc lập. Ngày 10/7/1973, Bahama tuyên bố độc lập.

Ngày 7/2/1974, nhân dân trên đảo Grênađa đã giành được độc lập sau hơn 200 năm sống dưới ách thống trị của thực dân Anh. Ngày 25/11/1975, Xurinam thoát khỏi ách thống trị của thực dân Hà Lan. Ngày 13/12/1975, đảo Xanh Luxia là nước thuộc địa khác của Anh trong biển Caribê cũng trở thành một nước độc lập.

Ngày 3/11/1978, đảo Đôminica nguyên là thuộc địa của Anh cũng tuyên bố độc lập.

Đầu năm 1979, theo như điều đã thỏa thuận giữa đôi bên vào tháng 9 năm 1978, Anh trao trả độc lập cho nhân dân trên đảo Xanh Vinxen.

Đề xuất