Sự sụp đổ các hệ thống thuộc địa của CNĐQ Khu vực Châu Úc

Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Úc (Châu Đại Dương) phát triển tương đối chậm và yếu hơn so với các nơi khác. Tuy nhiên, từ sau Thế chiến thứ hai đã lần lượt ra đời một số nước có chủ quyền như Tây Xamoa (lãnh thổ do New Zealand bảo trợ) độc […]

Sự sụp đổ các hệ thống thuộc địa của CNĐQ Khu vực Châu Phi

Phong trào giải phóng dân tộc ở lục địa Châu Phi phát triển tương đối chậm so với châu Á. Từ những năm 50 trở đi, khi phần lớn các thuộc địa ở châu Á đã giành được độc lập thì phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi mới được nhen nhóm. Năm 1951, […]

Sự sụp đổ các hệ thống thuộc địa của CNĐQ: Khu vực Châu Á

Trước Thế chiến thứ hai, các thuộc địa và nửa thuộc địa của các nước thực dân, đế quốc chiếm gần 60% diện tích lãnh thổ trên thế giới (80 triệu km2), với số dân gần bằng 64% nhân loại (1,4 tỷ người). Để nô dịch nhân dân các nước thuộc địa, bọn đế quốc […]

Quá trình hình thành và tan rã của hệ thống XHCN thế giới

Sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là sự hình thành và phát triển của hệ thống XHCN thế giới. Trước chiến tranh, Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới tiến theo con đường Chủ nghĩa xã hội (CNXH). Nước XHCN này chiếm 17% lãnh thổ trên Trái […]

Bản đồ chính trị thế giới trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra ngày 1/9/1939, phát xít Đức tấn công vào Ba Lan (nước đã ký hiệp ước tương trợ với cả Anh và Pháp). Trước tình hình đó, Anh, Pháp phải tuyên chiến với Đức, nhưng hai nước này không tích cực giúp đỡ Ban Lan chống lại sự xâm lược […]