Các nước Trung Phi nằm quanh đường xích đạo và lưu vực sông Congo, với rừng nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới. Dầu là một mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của khu vực. Sau vụ diệt chủng Rwanda năm 1994, khu vực này vẫn còn nhiều thách thức để đạt được sự ổn định kinh tế và chính trị.

Danh sách các nước Trung Phi

Các nước thuộc khu vực Trung Phi theo Liên Hiệp Quốc, cộng với những nước thường được coi là ở Trung Phi (tổng cộng là 11 quốc gia), tạo thành Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS).