Các nước Đông Âu nằm ở phía đông châu Âu bao gồm nhiều nền văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ và lịch sử khác nhau. Có nhiều định nghĩa về khu vực “Đông Âu”. Một định nghĩa mô tả Đông Âu là một thực thể văn hóa: vùng nằm ở châu Âu với các đặc điểm chính gồm Hy Lạp, Byzantine , Đông Orthodox, Nga và một số ảnh hưởng của nền văn hóa Ottoman. Một định nghĩa khác đã được tạo ra trong Chiến tranh Lạnh và sử dụng ít nhiều đồng nghĩa với thuật ngữ Đông Bloc. Một định nghĩa tương tự cũng nêu tên các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu trước đây thuộc Liên Xô như Đông Âu.

Danh sách các nước Đông Âu

Danh sách các nước Đông Âu